fbpx

About SML – เกี่ยวกับ ส่องสื่อ มีเดีย แลป

บริษัท ส่องสื่อ มีเดีย แลป จำกัด
SONGSUE MEDIA LAB COMPANY LIMITED

บริษัท ส่องสื่อ มีเดีย แลป จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือการดำเนินกิจการผลิตสื่อผ่านช่องทางต่างๆ สำนักข่าว และตัวแทนในการโฆษณา ซึ่งเดิมส่องสื่อ มีเดีย แลป เกิดจากเว็บไซต์ส่องสื่อที่เน้นการผลิตเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสื่อสารมวลชน และการรายงานข้อมูลในวงการสื่อสารมวลชนเป็นหลัก โดยเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563 ส่องสื่อได้ก่อตั้งแมกกาซีนออนไลน์เพื่อต่อยอดคอนเทนต์เป็นเว็บไซต์โมเดิร์นนิสต์ โดยมีจุดมุ่งหมายในการเป็นพื้นที่ในการสื่อสารระหว่างคนรุ่นใหม่กับคนรุ่นต่างๆ ในสังคมไทย

จนกระทั่งปี 2564 กองบรรณาธิการเว็บไซต์ส่องสื่อ ได้ผนวกรวมกับกองบรรณาธิการเว็บไซต์โมเดิร์นนิสต์ และปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ โดยได้รวมเนื้อหาจากเว็บไซต์ส่องสื่อกับเว็บไซต์โมเดิร์นนิสต์ พร้อมทั้งใช้ชื่อว่า “โมเดิร์นนิสต์” โดยมีแนวคิดว่า “ชัด ทัน บันดาลใจ” ซึ่งปัจจุบันเว็บไซต์โมเดิร์นนิสต์ได้สร้างความแตกต่างทางด้านเนื้อหาผ่าน 5 หมวดหมู่ คือ บันเทิงเชิงสาระ, ธุรกิจเพื่อคนรุ่นใหม่, ข่าวสารและประเด็นในสังคม, พัฒนาคุณภาพชีวิต และสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

หลังจากเกิดการจดจัดตั้งบริษัท ในปี 2565 ได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น โดยปัจจุบันส่องสื่อ มีเดีย แลป ได้รับผิดชอบการผลิตเนื้อหาภายใต้ชื่อ “โมเดิร์นนิสต์” และ “โมเดิร์นนิสต์ นาว” ซึ่งเป็นแมกกาซีนข่าวที่ต่อยอดจากการทำงานข่าวของส่องสื่อในอดีต เพื่อให้ตอบโจทย์แนวคิดของส่องสื่อ มีเดีย แลป คือเป็นห้องทดลองด้านคอนเทนต์ที่จะสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่ดี มีคุณภาพ และสร้างระบบนิเวศสื่อที่ดีต่อสังคม เพราะเราเชื่อในพลังของการสร้างสรรค์สังคมที่ดี ย่อมเกิดจากคอนเทนต์ที่ดี มีคุณภาพ น่าเชื่อถือ และเข้าถึงได้ทุกคนนั่นเอง

ทั้งนี้ ส่องสื่อ มีเดีย แลป นอกจากจะมีสื่อของตนเองแล้ว ยังเพิ่มความสามารถด้วยการเป็นตัวแทนโฆษณา การพัฒนางานกิจกรรม และการผลิตสื่อแบบครบวงจร โดยเน้นช่องทางหลักคือสื่อออนไลน์ ได้แก่ เว็บไซต์, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube ภายใต้ชื่อ Modernist อีกด้วย รวมถึงการรับจ้างสร้างสรรค์ประสบการณ์ของแบรนด์ผ่านกิจกรรม รายการโทรทัศน์ และการออกแบบดีไซน์แบรนด์อีกทางหนึ่งด้วย

วิสัยทัศน์

เป็นห้องทดลองทางด้านคอนเทนต์เพื่อตอบโจทย์คุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

พันธกิจ

พัฒนาและสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงต่อยอดจากจุดเริ่มต้น เพื่อส่งออกคอนเทนต์ไทยให้เป็นที่ประจักษ์ของทั่วโลก
รวมถึงสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้เป็นอย่างดี