fbpx

โครงสร้างการจัดการ – ส่องสื่อ มีเดีย แลป

ผังการบริหารจัดการองค์กร

บริษัท ส่องสื่อ มีเดีย แลป จำกัด ได้แบ่งการจัดการองค์กรเป็นดังต่อไปนี้