fbpx

จากเปรี้ยวถึงลุงพล : เข้าใจ Agenda Setting หัวใจสำคัญของสื่อมวลชน

Agenda setting เป็นหัวใจสำคัญอย่างหนึ่งของสื่อมวลชน ที่สื่อมวลชนมีอำนาจในการกำหนดวาระสำคัญของข่าวสาร

ชิตปภพ ประเสริฐไพฑูรย์

4 มิถุนายน 2564

ไทยพีบีเอส ประกาศ 5 จุดเน้น 2 วาระ เพื่อสร้างสังคมสื่อสาธารณะที่ดีในปี 2564

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ประกาศก้าวต่อไปขององค์กรในฐานะที่กำลังครบรอบปีที่ 14 ของการก่อตั้ง โดยรองศาสตราจารย์ วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ได้กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาไทยพีบีเอสดำรงความเป็นสื่อสาธารณะที่มีความน่าเชื่อถือ

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

15 มกราคม 2564