fbpx

กสทช. ขยายเวลาทีวีชุมชนของ NBT ต่ออีก 6 เดือน – เร่งสำนักงานจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อรองรับใบอนุญาตทีวีชุมชน

เมื่อวันที่ 13 มกราคมที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เป็นครั้งแรกในรอบปี 2564 โดยหนึ่งในวาระที่น่าสนใจคือการขอขยายระยะเวลาการอนุญาตใช้คลื่นความถี่เพื่อการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ระดับภูมิภาค (Regional Content) ของกรมประชาสัมพันธ์

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

4 กุมภาพันธ์ 2564