fbpx

เมื่อโทรทัศน์ “สี” เริ่มเกิดขึ้นในงานประกวดนางสาวไทย

หลังจากที่โทรทัศน์ภาพขาว-ดำ ดำเนินการออกอากาศไปได้สักช่วงระยะหนึ่ง ก็มีการปรับเปลี่ยนระบบไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครที่จากเดิมใช้ระบบ 110 โวลต์ 60 ไซเคิล ปรับมาเป็นระบบ 220 โวลต์ 50 ไซเคิลเป็นการทดแทน

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

26 เมษายน 2564