fbpx

How to “SureVac” เช็กยังไงให้ชัวร์เรื่อง “วัคซีน”

ในช่วงสุดท้ายของการจัดกิจกรรมในวันนี้ ทางโคแฟคร่วมกับชัวร์ก่อนแชร์ ของ บมจ.อสมท ได้จัดห้อง Clubhouse ในหัวข้อ “How to “SureVac” เช็กยังไงให้ชัวร์เรื่อง “วัคซีน”” ซึ่งมีวิทยากรสำคัญๆ ทั้งทางการแพทย์ ทางสื่อมวลชน ทางภาคประชาสังคม และหน่วยงานของรัฐมาร่วมพูดคุยกัน

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

3 พฤษภาคม 2564

เสรีภาพของสื่อมวลชนในยุค COVID-19 (ระลอกที่สาม)

ในวันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปี นับเป็นวันครบรอบวันเสรีภาพของสื่อมวลชนโลก (World Press freedom Day ) เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์และหลัการเป็นพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ

ธนโชติ วงศ์เมธิญญ์

3 พฤษภาคม 2564

เมื่อข้อมูลวัคซีนเป็นเรื่องสาธารณะ แต่เราควรเชื่อใครดี?

ภาคีโคแฟคยังมีการถ่ายทอดสดในภาคค่ำเกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 ในการสื่อสารจากหลายภาคส่วนอีกด้วย ซึ่งในช่วงแรกเราจะขอนำเสนอ 4 มุมมอง

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

3 พฤษภาคม 2564

ภาคีโคแฟค จัดงานเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก

ภาคีโคแฟค ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ประจำปี 2564 โดยในงานได้มีการเสวนาเวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 15

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

3 พฤษภาคม 2564

มุมมองการนำเสนอข่าวและข้อมูลวัคซีนโควิด-19 ของนักข่าวต่างประเทศ

ในเสวนาช่วงที่สองเป็นเสวนาที่มีวิทยากรคือนักข่าวต่างประเทศมาร่วมพูดคุยถึงกรณีการนำเสนอข้อมูลเรื่องวัคซีนโควิด-19

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

3 พฤษภาคม 2564

วารสารศาสตร์แห่งความจริง : บทเรียนของสื่อที่ต้องทำงานในยุคโควิด-19

ภาคีโคแฟค ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานหลายภาคส่วน จัดกิจกรรมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก ประจำปี 2564 โดยในงานได้มีการเสวนาเวทีนักคิดดิจิทัล ครั้งที่ 15

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

3 พฤษภาคม 2564