fbpx

พชร์ อานนท์ : เมื่อ “พจมาน สว่างคาตา” คือหน่วยกล้าตายในช่วงสถานการณ์ New Normal ของโรงหนังเมืองไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมามีสถานการณ์ที่ดีขึ้น กล่าวคือไม่มีผู้ติดเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้ว ทำให้ภาครัฐเริ่มมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในการทำมาหากิน และทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้โดยเร็ว ธุรกิจภาพยนตร์ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เริ่มกลับมาเปิดดำเนินการ หลังจากต้องปิดโรงภาพยนตร์ไปตั้งแต่ช่วงมีนาคมที่ผ่านมา

กฤตนัน ดิษฐบรรจง

5 มิถุนายน 2563